O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 136a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pro potřeby místních národních výborů a aby okresní funkcionáři a pracovníci okresního národního výboru dělali politiku okresní, nikoliv lokální, především žďárskou. Potom budou pracovníci místního národního výboru vidět, že je u nadřízených orgánů spravedlnost a že u nich mohou hledat pomoc a podporu. Tím se získá potřebná důvěra a ulehčí se práce. Nebudou se pak dělat mnohdy nesprávnosti, hraničící i s  porušováním státní discipliny.

     Každý pracovník a člen místního národního výboru si musí uvědomit, že národní výbory jsou ve svých oblastech uskutečňovateli státní politiky. Musí si proto doplňovat svoji kvalifikaci a zvyšovat své vědomosti. Když místnímu národnímu výboru bude poskytována pomoc od okresního národního výboru, pak nebude problémem i splnění všech úkolů ve prospěch státu a všeho pracujícího lidu.

     V  diskusi k  referátu s. předsedy podal člen rady místního národního výboru s. Břečka zprávu o připomínkách z  komise místního hospodářství, domovní správy a Komunálních služeb. Tyto potřebují zvýšit stav holičů, zřídit střihárnu vlasů pro děti, kosmetiku a parní lázně se sprchami Je třeba odstranit mzdovou disparitu mezi zaměstnanci různých podniků. Také s  opatřováním materiálu jsou potíže. Investice okresního národního výboru by měly být přidělovány městům podle počtu obyvatel a v  okresním národním výboru by měl být zástupce našeho města. S. Černý přednesl několik připomínek k  otázkám zemědělským, týkajících se zajišťování lepší krmivové základny, a úpravy mokrých luk stroji a s. Kopáček uvedl některé případy neoprávněného poskytování invalidního důchodu za základě příliš blahovolných lékařských návrhů, někdy dokonce protekčních. Bude nutno přísně přezkoumat zdravotní stav důchodců do pětašedesáti let a zdravým důchod odebrat. S. Kuchařová žádala vzhledem k  výstavbě města a vzrůstu počtu obyvatel zvýšenou péči o vybudování jeslí, mateřské školy a dalších školních prostorů a zařízení. Je třeba upravit školní zahradu, pamatovat na školu v  nemocnici a zabývat se výchovou dospívající mládeže, které by si měly více všímat i závodní složky KSČ a ROH. S.  tajemník Skalník se zmínil o povinnosti místního národního výboru vychovávat a přesvědčovat občany o tom, co jim společnost dává, i o tom, že bude dávat stále více, budou-li se ovšem také lidé více snažit. Zvláště vesnice je pozadu, poněvadž příliš dlouho lpěla na soukromém vlastnictví a nemá dosud zcela kladný poměr k  vlastnictví

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková