O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 135b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

     Také na úseku sociálně zdravotním má místní národní výbor nemálo práce. Mnoho lidí přímo hazarduje se svým zdravím, a je třeba neustále na to upozorňovat. Bylo by k  tomu zapotřebí využít místního rozhlasu formou přednášek o bezpečnosti při práci, nehodovosti na silnicích, škodlivosti alkoholu, řádné péči o dítě apod. Dále je třeba zajišťovat potřebná zařízení pro děti, jako jsou jesle, mateřské školy a školní družiny, a v  neposlední míře také pečovat o dorůstající mládež. Je nutné sledovat starobní a invalidní důchody, aby nebyly čerpány neoprávněně, jak se v  poslední době několikrát stalo.
    
     Velké úkoly jsou kladeny na národní výbor na úseku zásobování obyvatelstva, kde je také hodně nedostatků. Je třeba odstraňovat zbytečné mezičlánky od výrobce ke spotřebiteli a lidi zaměstnané v  těchto mezičlánkových zařízeních začleňovat do výroby. Jedná se například o drůbež a zeleninu. Občanští kontroloři a spotřebitelské rady musí neúnavně upozorňovat na všechny nedostatky a usilovat o jejich odstraňování. Někdy mají špatný poměr k  práci i zaměstnanci obchodu; snad proto, že jsou za svoji odpovìdnou práci v  porovnání s  ostatními obory špatnì odmìòováni.

     Potom s. předseda podrobil kritice vlastní činnost a práci členů místního národního výboru. I v  ní jsou nedostatky. Například k  vypracování celoročního plánu práce je třeba, aby se ho zúčastnily společně všechny hlavní komise a aby byl vypracován s  přihlédnutím k  potřebám celku a nikoliv jednostranně s  ohledem na jednotlivé komise či dokonce na jednotlivé poslance.

     Nejobtížnější jsou záležitosti bytové, a to proto, že státní bytová výstavba není u nás žádná a družstevní je nepatrná. Výstavba rodinných domků bytovou výstavbu nevyřeší. Nejnaléhavější potřebu bytů pomáhá zatím krýt desetiprocentní příděl z  podnikové výstavby Jáchymovských dolů. Dalším nedostatkem je malý styk poslanců s  voliči, kteří nejsou o mnoha věcech dobře a včas informováni a mají na ně nesprávné názory. A to je potom příčinou nespokojenosti, osočování a jiných nepěkných jevů. Jestliže se nám podaří vychovat naše občany v  lidi vysoce uvědomělé a disciplinované, pak se i práce v  místním národním výboru bude lépe dařit a všude bude spokojenost.

     Je třeba, aby i ze strany pracovníků okresního národního výboru bylo více pochopení

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková