O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 135a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pěkných a vkusných dárků. Po ukončení slavnosti družby besedoval p. velvyslanec a členové jeho doprovodu s  předsedou místního národního výboru s  J. Konvalinkou, s  učiteli školy a primářem zdejší nemocnice dr. Zd. Konečným, který pracoval dva roky ve Vietnamu jako lékař, a informoval se o poměrech školských i městských. Svým milým a srdečným vystoupením získal si u žáků i učitelů vřelé sympatie a jeho návštěva nepochybně přispěje k  dalšímu prohloubení přátelských vztahů mezi dětmi naší střední všeobecně vzdělávací školy s  dětmi vietnamskými.

     Dne 21. září se konalo v  zasedací síni sedmé, tentokrát mimořádné zasedání pléna místního národního výboru. Zúčastnilo se ho 21 poslanců a 9 občanů a na pořadu jednání byly pouze dva body: referát k  Dokumentu o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti a diskuse k  tomuto referátu.

     Referát přednesl předseda místního národního výboru s. J. Konvalinka. Úvodem připomněl, že poslanci jsou nepochybně s  obsahem Dokumentu řádně seznámeni, poněvadž se probíral na pracovištích i v  jednotlivých komisích národního výboru; není proto tøeba znova Dokument probírat. Bude vhodnìjší zamìøit se pøedevším k  nìkterým pøipomínkám, které vzešly z  jeho projednávání, a pak hlavnì na úkoly, které z  Dokumentu vyplývají pro èleny místních národních výborù. Prvním úkolem je péèe o splnìní státního plánu jak na závodech, tak i v  jednotných zemìdìlských družstvech. Velmi dùležitá je disciplinovanost; jestliže tato chybí, rostou mnohé potíže. Nestaèí však pouze zemìdìlskou výrobu sledovat, je tøeba jít mezi družstevníky a hovoøit s  nimi o nedostatcích. Že to má výsledky, o tom svìdèí napøíklad plnìní celoroèních dodávek v  zemìdìlských družstvech v  Maršovicích a v  Pohledci. Tam, kde plnìní jednotlivých ukazatelù vázne /vepøové maso v  Maršovicích, vejce v  Pohledci/, vzájemnou dohodou si obì družstva vypomohou, což je správné.

     Dalším úkolem místního národního výboru je rozšiřování služeb obyvatelstvu a jejich zajišťování. Brzdou je skutečnost, že Komunálním službám není zajišťován plynulý přísun materiálu a podnik musí nakupovat bez ohledu na normativ zásob. Tím se dostává do potíží se Státní bankou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková