O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 134a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

chodu v  domě č. 2 a konečně schválila návrh komise místního hospodářství, aby vedoucím provozovny na výrobu sulfarezitů byl ustanoven s. Alois Pohanka.

     O přípravách k  zahájení nového školního roku podala zprávu předsedkyně školské a kulturní komise s. Kuchařová. Podstatná část její zprávy je zapsána v  kulturní části této kroniky. Zprávu o kulturních záležitostech a poměrech v  našem městě přednesl předseda Závodního klubu 9. květen s. Novák. Uvedl, že Klub obnovil svoji činnost a že jeho zařízení využívají zatím místní závody hlavně pro schůze. Denní účast návštěvníků klubu hlavně z  řad mladých se pohybuje kolem padesáti lidí. Ti navštěvují především šachový kroužek a pořady v  televizi a hrají stolní tenis. Dobře pracuje technický kabinet nár. podniku Chirana, který uspořádal čtyři přednášky, jichž se zúčastnili i zaměstnanci jiných závodů. Nepodařilo se obnovit činnost Horáckého souboru písní a tanců a dramatického kroužku, pro něž chybí odpovědní umělečtí vedoucí. Klub se pokusil uspořádat pět kulturních a zábavných akcí cizích souborů, ale prodělal na nich 9.700 Kčs. Je to smutné vysvědčení kulturní vyspělosti našich spoluobčanů. Na podzim se plánují oslavy Měsíce československo sovětského přátelství, zahájení představení loutkového divadla a některé akce další. Bylo plánováno Kulturní léto, ale pro nezájem občanů od něho upuštěno.

O tělovýchovné činnosti podal zprávu předseda tělocvičné jednoty Sokol, s. Hlaváček. Zmínil se o úspěšném průběhu letošní sezóny zimních sportů a o aktivní práci jednotlivých oddílů. Na pracovní a sportovní úkoly uzavřeli členové jednoty hodnotné závazky. Tak například na stavbě lyžařského můstku a na úpravě cvičiště odpracovali již 1500 hodin. Jednota rozšiřuje své cvičitelské kádry. Odznak PPOV splnilo 150 členů, z  toho 25 prvního stupně a 25 druhého stupně. Hlavní brzdou činnosti je nedostatek finančních prostředků.

     V  diskusi seznámil s. tajemník Skalník poslance s  tím, že se připravuje diskusní schůze k  Dokumentu o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti, a vyzval předsedy komisí, aby připravili návrhy na zlepšení své práce

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková