O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 133a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

     V  referátu o mezinárodní situaci zmínil předseda národního výboru soudr. J. Konvalinka o úspěšném letu sovětských kosmonautů Popoviče a Nikolajova do vesmíru a o obrovských úspěších sovětské vědy, o všenárodním projednávání nových Stanov Komunistické strany Československa a Dokumentu o výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti jako přípravě k  XII. sjezdu KSČ. Uvedl hlavní zásady Dokumentu, především ty, podle nichž bude třeba jít v  období od socialismu ke komunismu. Je to zvyšování produktivity práce na základě mechanizace, automatizace a chemizace, pozvednutí zemědělské výroby na úroveň průmyslové do r. 1970 a na základě zvýšené socialistické zemědělské výroby zvýšení objemu zemědělské produkce tak, aby ve značné míře byla kryta potřeba našeho obyvatelstva, úsilí, aby naše společnost byla společností vysoce politicky vyspělou a pevnou politickou a mravní jednotou, rozvíjení naší socialistické státnosti směrem všestranného prohlubování a zdokonalování socialistické demokracie a posilování účasti všech občanů na správě státu. Středem pozornosti bude činnost národních výboru a společenských organizací, jejichž práci nutno podstatně a soustavně zlepšovat.

     Ve zprávě o činnosti rady od posledního zasedání pléna uvedl s. předseda, že se rada zabývala především záležitostmi zemědělskými, a to prostupem zemědělských prací, plněním dodávek, rozborem hospodaření školního statku v  Novém Městě a jednotných zemědělských družstev v  Maršovicích a v  Pohledci a dále všestrannou kontrolou připravenosti na žňové práce. Potom jednala o záležitostech Domovní správy a o potížích s  podnájemníky a ve společné schůzi s  řediteli škol o zahájení nového školního roku na našich školách. Na této schůzi referovala o jeslích s. Mazlová a o mateřské škole s. Fuchsová (má tři oddělení, jedno pro nejmenší děti v  tělovýchovném středisku; v  každém oddìlení je 30 až 39 dìtí, co zcela odporuje předpisùm; je proto třeba usilovat o urychlenou výstavbu školy); o národní škole v  Pohledci s. Libra (škola má 49 dìtí a dva učitele; v  budově byly provedeny menší opravy a v  příštím roce bude třeba dát novou podlahu v  učebnách,

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková