O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 132b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

celá trapná záležitost zřízení samoobsluhy potravinami v  našem městě vyřešena.

     Závěrečné jednomyslně schválené usnesení pléna uložilo finanční komisi prověřit vyměření daní na rok 1962 a předpis vodného a stočného na tentýž rok, a zemědělské komisi provést prověrku dodávkových úkolů v  jednotném zemědělském družstvu v  Pohledci s  výhledem na splnění dodávkových povinností do XII. sjezdu KSČ a prověřit žňové plány jednotných zemědělských družstev v  Maršovicích a v  Pohledci a zajistit jejich projednání se všemi družstevníky a občany. Dále plénum schválilo, aby nové sídliště Jáchymovských dolů bylo nazváno Fučíkovou čtvrtí, ulice vyúsťující u nádraží ulicí Mírovou, celá ulice z  Malé ulice k  nádraží ulicí Bedřicha Smetany, dosavadní ulice Na výhledech prodloužena až k  ulici B. Smetany ulicí Figurákovou, dosavadní ulice Stalinova aby byla přejmenována na ulici Za nádražím a ulice směrem ze silnice do Maršovic k  Vlčkovým, aby byla nazvána ulicí pod Holubkou.

     V  polovině měsíce srpna byla vykonána z  podnětu zdejšího výboru žen a odbočky Čsl Červeného kříže sbírka peněžitých a věcných darů ve prospěch trpícího alžírského lidu, který po sedmiletém tvrdém boji dosáhl konečně své svobody, ale za těžkých ztrát na lidských životech, i na hodnotách hmotných.

     29. srpna vzpomněl městský kronikář s. dr. J. Mikulec v  rozhlase výročí Slovenského národního povstání.

     Dne 31. srpna se konalo v  zasedací síni šesté zasedání pléna místního národního výboru. Bylo přítomno třicet poslanců, v  tomto roce nejvyšší počet účastníků zasedání, a dvanáct občanů. Na pořadu jednání byl referát o mezinárodní situaci a zpráva o činnosti rady, zpráva předsedkyně školské a kulturní komise s. M. Kuchařové o zahájení školního roku na novoměstských školách, referát o záležitostech kulturních a tělovýchovných, diskuse a usnesení.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková