O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 132a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

nedostatkem pracovních sil. V  cihelně vyrobeno do konce června 160.000 syrových cihel, o 90.000 méně než v  roce předcházejícím; vlivem nepøíznivého poèasí zaèalo se s  výrobou až o mìsíc pozdìji. V  cementárnì se vyrobilo do konce èervna 1.032 rour, 338 kusù plot. desek, 50 kusù pøekladù a 67 kusù skruží. O výrobky je veliký zájem, ale problémem je cement a štìrkový písek. Výroba sulfarezitu byla zahájena, ale je tu velmi mnoho potíží, které nutno pøekonávat. Zájem o výrobky ze strany spotøebitelù je, ale zatím jej nelze uspokojit.

     O plnění dodávek zemědělských produktů školním statkem a jednotnými zemědělskými družstvy v  Maršovicích a v  Pohledci referoval soudr. Břečka, který také provedl rozbor prací jmenovaných zemědělských závodů. Podrobný výtah z  jeho zprávy je zapsán v  kronice v  kapitole o zemědělské výrobě.

     Dlouhá, místy značně ostrá diskuse se rozvinula v  záležitosti zřízení samoobsluhy potravinami. Zasáhl do ní předseda místního národního výboru soudr. J. Konvalinka, tajemník s. Skalník, podnikový ředitel Pramene s. Zítka, ředitel Komunálních služeb s. Suchý, za komisi místního hospodářství s. Břečka, za výbor žen s. Došlová a poslanci místního národního výboru s. Zelený, Konečný, Vorlíčková a Novák a poslanci okresního národního výboru s. dr. Rýdlová a Šincl. Diskuse se točila kolem otázky, který dům je pro samoobsluhu vhodnější, zda č. 11, či 122. Bylo sneseno mnoho argumentů pro i proti vhodnosti těchto objektů, někdy malicherných a odůvodňovaných úzkými zájmy zúčastněných podniků a jejich mluvčích. Nakonec ani závěrečné hlasování nepřineslo zcela jasné rozhodnutí. Pro ponechání domu č. 122 Komunálním službám bylo šest hlasů, pro odevzdání tohoto domu Pramenu pro zřízení samoobsluhy devět hlasů. Tento návrh nedosáhl potřebné většiny, poněvadž bylo přítomno třiadvacet poslanců. Dodatečně se zjistilo, že pět poslanců před hlasováním odešlo a z  přítomných osmnácti se tři zdrželi hlasování. Plénum nakonec rozhodlo, že celý způsob hlasování bude předložen k  posouzení okresnímu národnímu výboru, a rozhodne-li tento, že počet hlasů stačí, dostane dům č. 122 Pramen. Tímto rozhodnutím bude snad

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková