O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

pléna s  konečnou platností rozhodnout. Dále jednala rada o požadavku zástupců Okresního ústavu národního zdraví na úpravu střediska TBC uvolněním bytů v  prvním poschodí, což není zatím proveditelné. Uložila předsedkyni školské a kulturní komise, aby v  komisi projednala vypsání konkursu na místo ředitele Horácké galerie a využití prázdných místností v  budově místního národního výboru pro kulturní účely. Projednala zprávu s. Marečka o výstavbě jeslí formou přístavby, na níž však není zatím dostatek finančních prostředků. Pro vybudování řádných jeslí není dost pochopení u některých novoměstských závodů, ačkoliv právě tato akce by měla být prvořadým úkolem všech závodních výborů ROH. Zatím však mají pouze výmluvy na nedostatek peněz. Rada projevila souhlas se žádostí Moravské galerie v  Brně o zapůjčení Štursovy sochy Raněný pro pořízení bronzového odlitku a požádala Správu dálkových spojů v  Praze o vybudování televizního převaděče, čímž by se zlepšil špatný poslech i obraz televize v  našem městě. Konečně se usnesla pojmenovat nové sídliště Jáchymovských dolů u nádraží čtvrtí J. Fučíka a prodlouženou ulici přes sídliště ulicí Mírovou. Ulice Stalinova dostala starý název U nádraží a ulici Stalingradské bude snad nejvhodnější vrátit její staré historické označení Žďárská. Poslancům místního národního výboru rada uložila, aby každý ve svém obvodu vyhledal vhodného občana jako aktivistu pro sbor pro občanské záležitosti.

     V  kontrole usnesení z  posledního zasedání pléna konstatováno, že jednotlivé jeho body byly splněny až na druhý, v  němž radě uloženo jmenovat jednoho člena, který by se pravidelně účastňoval schůzí výboru žen.

     Zprávu o plnění rozpočtu místního národního výboru za první pololetí r. 1962 podal s. M. Messenský a o hospodaření Komunálních služeb referoval jejich ředitel soudr. G. Suchý. Zprávu o činnosti provozoven místního národního výboru přednesl s. Konečný. Uvedl v  ní, že v  prvním pololetí 1962 bylo vyrobeno v  kamenolomu 3.337 m3 drceného materiálu (štěrku, drtě a písku) a 400 m3 stavebního kamene. Proti loňskému roku je výroba menší o 1.663 m3, což bylo způsobeno prováděním rekonstrukce a instalací nového drtiče, který byl uveden do provozu až koncem dubna, a také

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková