O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

aby tyto samy sjednávaly nápravu. Předsedům komisí uloženo, aby do 15. června 1962 vypracovali plán práce na druhé pololetí roku. Předsedovi zemědělské komise uloženo sledovat dodávky živočišných produktů, provádět kontrolu plnění na jednotlivých zemědělských závodech, činit taková opatření, aby dodávky a závazky byly v  letošním roce splněny na sto procent a sledovat kultivační práce a senoseč tak, aby nedocházelo ke ztrátám.

   Dne 20. července konána v  zasedací síni pátá schůze pléna místního národního výboru za účasti 23 poslanců a 16 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady, kontrola usnesení z  posledního zasedání pléna, zpráva o plnění rozpočtu za první pololetí 1962, hospodaření Komunálních služeb, zpráva o činnosti provozoven místního národního výboru, plnění dodávek zemědělských produktů, diskuse o zřízení samoobsluhy potravinami a usnesení.

     Činnost rady místního národního výboru od posledního zasedání pléna byla velmi obsáhlá. Rada se zabývala činností místní tělovýchovné organizace Sokol a tělovýchovné komise, zřízené při místním národním výboru. Tato zřídila na závodech a ve školách tělovýchovné rady a usilovala o rozšíření počtu pomocných cvičitelů a jejich vyškolení. Rozvoj tělovýchovy v  našem městě brzdí nedostatek finančních prostředků. Místní jednota Sokol má jedenáct oddílů, ale od okresního výboru Čsl. svazu tělesné výchovy dostává pouze 10.000 Kčs; ostatní výdaje musí krýt vlastními výdìleènými prostøedky a akcemi. Místní Svazarm si vede dobøe.

     Rada provedla rozbor práce bytové komise, která má při nedostatku bytů ve městě práci nejobtížnější, a zabývala se neudržitelnou situací v  mateřské škole. Tím, že jedna třída mateřské školy byla přemístěna do budovy tělovýchovného střediska, situace se nezlepšila a také návrh na dočasné umístění školy v  Závodním klubu 9. květen se ukázal pro vysoké náklady na adaptaci neuskutečnitelný. Na mimořádné schůzi dne 22. června jednáno o zřízení samoobsluhy potravinami, kterážto ožehavá otázka se řeší už od července r. 1958. Sporná je otázka umístění, kterou má dnešní schůze

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková