O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

v  obvodu 1 až 10 bylo přítomno na schůzi šedesát občanů, v  obvodu 11 až 20 sedmdesát občanů, ale v  obvodu 21 až 30 pouze pět občanů a tři členky výboru žen. Poslanci by také měli zvát občany na schůze pléna místního národního výboru a sami by se ovšem na prvním místě měli těchto schůzí účastnit. Někteří poslanci se účastní schůzí pravidelně a přicházejí včas, na jiné, nedbalé, se musí čekat, aby byla přítomna nadpoloviční většina a plénum bylo schopné se usnášet.

     Práci komisí hodnotil s. náměstek kladně; scházejí se pravidelnì a také úroveò jednání je dobrá. Ponìvadž je konec prvního pololetí, mají pøedsedové komisí vypracovat plán práce na pololetí druhé a v  nìm vytýèit ty úkoly, které bude nutno do konce roku splnit. Výbor žen pracuje samostatnì. Jeho èinnost je zamìøena na výchovu mládeže a v  tomto smìru mají také naše ženy uzavøeny závazky na poèest XII. sjezdu KSÈ, které si samy kontrolují. V  poslední dobì se výbor žen zvláštì zajímá o zlepšení prodeje v  našem mìstì a o zøízení samoobsluhy potravinami. Pro další zlepšení práce výboru žen by bylo vhodné, aby byl jmenován jeden èlen rady místního národního výboru, který by pravidelnì navštìvoval jeho schùze, èímž by se nespornì prohloubila spolupráce mezi radou a výborem žen.

     Potom projednána opatření ke splnění úkolů v  dodávce masa do XII. sjezdu KSČ, o nichž je podrobnější záznam v  kapitole o zemědělství na str.

     Diskuse poslanců se týkala závad v  novém vepříně jednotného zemědělského družstva v  Maršovicích, který je velmi studený a v  němž vepři hynou, výstavby budov školního statku v  Novém Městě na Moravě, práce poslanců a jejich účasti na schůzích pléna (velmi často bývá pouze slabě nadpoloviční), potíží s  pracemi v  akci Z, vyčištění našich rybníků a úpravy cesty ke hřbitovu a ke Třem křížům.

     Usnesení: Radě místního národního výboru uloženo svolávat čtvrtletně hovory s  občany, jichž by se účastnili všichni poslanci a skládali na nich účty ze své práce, a jmenovat jednoho člena rady, který by pravidelně docházel do schůzí výboru žen. Poslancům uloženo zvát občany svých obvodů na plenární zasedání místního národního výboru. Jejich neúčast na schůzích bude oznamována závodům, které zastupují,

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková