O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

náměstek s. M. Messenský. Uvedl v  ní, že rada se sešla od posledního zasedání pléna třikrát a projednala mimo jiné stav novoměstských restaurací a jídelen, závady v  lidové jídelně a jejich odstranění, záležitosti bytové, plnění akce Z, otázku zavedení autobusové linky na trati Brno – Praha přes Nové Město na Moravě, zřízení Horácké galerie v  našem městě, nábor žáků do zemědělství, svolání schůzky zástupců místního národního výboru, novoměstských závodů a Sokola k  vyřešení umístění mateřské školy, dodávky zemědělských produktů, které nejsou plněny v  okresním měřítku, dodržování osevních ploch, soutěž Sborů pro občanské záležitosti a zlepšení práce našeho sboru, hospodaření provozoven místního národního výboru a Komunálních služeb, práci Národní fronty, činnost Závodního klubu 9. květen, vypracování plánu práce komisí na II. pololetí roku jejich předsedy a plánu práce rady a  pléna místního národního výboru, činnost místního lidového soudu a otázku zřízení samoobsluhy potravinami v  našem městě.
   
      Usnesení z  poslední schůze pléna místního národního výboru bylo zkontrolováno a zjištěno, že bylo provedeno. Hodnocení práce poslanců národního výboru, komisí a Výboru žen provedl s. Messenský. Vyšel ze znění § 37. Zákona o národních výborech z  25. V. 1960, v  němž se praví: Poslanec národního výboru zastupuje v  něm své voliče, radí se s  nimi o všech důležitých opatřeních, řeší s  nimi problémy svého volebního obvodu a uplatňuje jejich zkušenosti a připomínky v  národním výboru a v  jeho orgánech. Srovnáním práce členů našeho národního výboru se zněním tohoto paragrafu dospěl s. náměstek k  závěru, že tomu tak není a že někteří poslanci své voliče dokonce ani neznají. Problémy svého obvodu často sice znají, ale nezajímají se o jejich řešení a odstraňování. Nestarají se také o projednávání připomínek vodičů v  národním výboru a v  jeho komisích a nechávají si je pro sebe. Poslanci málo zasahují do problémů veřejného života a svých  pracovišť a neobjasňují lidem správnou linii našeho společenského zřízení. Více by měli se svými voliči hovořit o práci národního výboru i o jeho plánech a potížích. Měli by získávat ty občany, kteří projevují zájem o práci v  národním výboru, jako aktivisty do komisí a občanských výborů. Konečně poslanci jsou také povinni skládat ze své veřejné práce účty svým voličům. Poslední besedy s  občany ukázaly, že když se za nimi jde, že přijdou. Tak

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková