O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 128a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

tečné, poněvadž chlebové mouky je dostatek. Pokud jde o činnost občanských kontrol, někteří členové ji provádějí velmi dobře a odpovědně, jiní ji neprovádějí vůbec. O nich bude nutné podat zprávu závodním výborům podniků, v nichž jsou zaměstnáni, aby tyto zjednaly nápravu samy.
O plnění rozpočtu místního národního výboru za první čtvrtletí 1962 podal zprávu náměstek předsedy s. M. Messenský. Byla vzata na vědomí bez připomínek.
Ve velmi podrobné a obsažné zprávě seznámil potom s. Messenský poslance s veškerou výstavbou, která se v našem městě buď už provádí, nebo je plánována. Uvedl v ní, že Nové Město na Mor. v poslední době velmi rychle vzrůstá, a to díky výstavbě, kterou u nás provádějí Jáchymovské doly. Ty odevzdaly do užívání 102 byty v osmi blocích a mimoto vybudovaly administrativní budovu a dílny se skladem u Pohledce. Je rozestavěno dalších osm bloků o 144 bytech a ještě letos má být v novém sídlišti u nádraží zahájena stavba distribuce. Lze předpokládat, že budou letos provedeny v hrubé stavbě a dokončeny včetně komunikací a terénních úprav v roce příštím. Pod sídlištěm o Cihelského rybníka je budována kanalizační čistírna. Dokončením sídliště u nádraží výstavba Jáchymovských dolů v našem městě patrně neskončí, poněvadž podnik se rozhodl soustředit bytovou výstavbu v Novém Městě na Moravě a plánuje nově sídliště o 250 bytech v prostoru u nádraží na zastávce. Mimoto hodlají Jáchymovské doly postavit tři věžové domy o dvanácti podlažích se samostatnou kotelnou a prádelnou. Po dohodě s odborem výstavby krajského národního výboru v Brně má být první z těchto domů postaven na zbořeništi domku č. 148 v Křenkově ulici, druhý na rohu ulice Monseovy a Tyršovy a třetí vedle sokolovny. Tyto tři domy, které budou tvořit novou dominantu města, představují 144 moderních dvou a třípokojových bytů. Pro místní národní výbor vyplývá z této velkolepé výstavby sídlišť Jáchymovských dolů ovšem povinnost, postarat se o rozšíření služeb obyvatelstvu, především Komunálních služeb a státního obchodu. Velikost úkolů se však vynucuje také velkorysé celkové řešení a žádná provizoria. To budou

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová