O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Z nich přihlášeni 4 do hornictví, 1 hutnictví, 1 stavebnictví, 22 do rozmanitých povolání mimo zemědělství, 12 zemědělství a do škol druhého cyklu 34 (10 na střední všeobecně vzdělávací školu, 9 na střední průmyslové školy, 6 na střední ekonomickou školu, 4 na zemědělsko–technickou školu, 4 na školu zdravotnickou a 1 na pedagogický institut. Nerozhodnuto dosud 11. Ze základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole vychází 81 žáků. Do učebního poměru na hornictví odcházejí 2, hutnictví 1, stavebnictví 1, ŠSD 1 a do ostatních učebních poměrů 23; do zemědělství 19. Do škol druhého cyklu 29; z toho na střední všeobecně vzdělávací školu 19, průmyslovou 3, ekonomickou 3, zdravotní 3, pedagogický institut 1. Dosud nerozhodnuto 5.
V diskusi se poslanci zabývali některými závažnějšími otázkami, z nichž zaznamenávám problém nedostatku krmiv v Jednotném zemědělském družstvu v Pohledci, způsobený požárem, potíže v plnění dodávek za první čtvrtletí v družstvu Maršovice (vepřové maso) a v Pohledci (vejce), potíže v zásobování masem v Novém Městě na Mor., kam chodí nakupovat občané z okolních vesnic, kteří mají domácí porážky, stížnosti občanů z Malé ulice na ustájení dobytka školního statku v této ulici a nábor mládeže do zemědělství.
Potom soudr. tajemníkem Skalníkem přečten a schválen návrh členů domovní komise, doplněn stav občanských kontrolorů a členů komise pro obchod a ustaveny a schváleny spotřebitelské rady. Za naléhavý úkol k řešení určeno umístění samoobsluhy, prodejny mléka a mléčné jídelny a otevření květinové síně.
V jednomyslně schváleném ustanovení uloženo zemědělské komisi provést prověrku dozrálého vepřového dobytka a dodávkových úkolů, aby bylo co nejdříve vyrovnáno nepříznivé plnění dodávek, překontrolovat připravenost na jarní práce jak strojů, tak sadby a osiva a projednat s představenstvy jednotných zemědělských družstev plán jarních prací a zajistit, aby tento plán byl také projednán s družstevníky. Totéž se týká i vedoucího školního statku. Komisi školské a kulturní uloženo projednat činnost  Závodního klubu 9. května a podat v příští schůzi pléna  zprávu spolu s plánem činnosti na r. 1962. Radě místního národního výboru uloženo projednat s občanským výborem a jednotným zemědělským družstvem v Pohledci řádné

Rok: 
Přepsal/a: 
8.C 1.ZŠ šk. rok 2011/2012