O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 109b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

zástupcům jednotných zemědělských družstev doporučeno vytvářet ve žních podmínky pro soutěž mezi jednotlivými družstvy a připomenuta bezpečnostní opatření a pravidelné podávání zpráv o průběhu žňových prací místnímu národnímu výboru dvakrát v týdnu.
O plnění rozpočtového plánu místního národního výboru za první pololetí 1961 podal zprávu náměstek předsedy s. Messenský. Příjmy jsou plněny na 54%, výdaje na 52%. Celkový rozpočet je 1,300.000 Kčs; splněno 673.000, t.j. 51,7%. Komunální služby dluží 25.000 Kčs na tržbách od obyvatelstva.
V diskusi zamítnuto odvolání Výkupního podniku proti přidělení místností státní pojišťovně, učiněn dotaz ohledně zřízení nového oddělení mateřské školy v tělovýchovném středisku a jaká opatření hodlá učinit místní národní výbor, aby byl splněn výkup mléka. Na zasedání byli pozváni i zástupci závodů, které místní národní výbor požádal o pomoc při žňových pracích. Dostavil se však pouze zástupce Komunálních služeb, Svazarmu a Oděvy,a proto budou pozváni znovu.
Návrh na usnesení, jehož jednotlivé body byly vybrány ze zpráv, přednesených na plenárním zasedání, přednesl tajemník s. Skalník. Bylo jednomyslně schváleno.

Dne 8. září se konalo v zasedací síni dvanácté řádné, veřejné zasedání pléna místního národního výboru za přítomnosti 21 členů; pět členů bylo omluveno. Schůzi zahájil a řídil náměstek předsedy s. Messenský. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna, projednání záležitosti školských a kulturních, situace v zásobování, diskuse a usnesení.
Zprávu o činnosti rady přednesl s. Messenský. Rada konala tři schůze, na nichž jednáno o záležitostech bytových, o zřízení samoobsluhy a o požárnosti v Novém Městě. Bylo doporučeno objednat Nové cisterny a vozy a stávající vyřadit. Rada požádala Čsl. automobilovou dopravu o zřízení autobusové linky do Prahy a novoměstské závody a podniky o příspěvek na přístavbu jeslí. Došlé odpovědi závodní byly však z větší části negativní. Rada se také zabývala záležitostmi školskými. Školní učebny

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová