O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 107b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

společně s Horáckým muzeem v aule střední všeobecně vzdělávací školy výstavu dokumentárního materiálu k dějinám dělnického hnutí na Novoměstsku a Žďársku pod názvem 40. let Komunistické strany Československa a Vysočina. Byla zahájena 30. května a trvala do 4. června.
Účast obyvatelstva našeho města na všech slavnostních shromážděních, jejich příprava, uspořádání i provedení i hodnota kulturních vložek odpovídali jejich významu a svědčily o vysoké ideově politické vyspělosti obyvatelstva i v jeho důvěře ve správnost politické cesty našeho lidu, vedeného Komunistickou stranou Československa.

Deváté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 26. května v zasedací síni a řídil je předseda s. Konvalinka. Bylo přítomno 22 poslanců a 3 občané. Hlavním bodem pořadu  jednání bylo schválení návrhu na členy lidového soudu v Novém Městě na Moravě. Úředník okresního lidového soudu ve Žďáře nad Sázavou s. Palínek seznámil přítomné s hlavními ustanoveními zákona č. 38 z 18. dubna 1961, týkajícího se místních lidových soudů, jejichž právní působnost začne dnem 1. června 1961. Soudy mohou být zřízeny v obcích, kde žije víc než 3000 obyvatel. Poněvadž Nové Město na Moravě splňuje tento požadavek, bude zde místní lidový soud zřízen. Po jeho projevu byly v diskusi objasněny některé dotazy z řad poslanců a pak přečten s. předsedou návrh na složení místního lidového soudu v Novém Městě na Moravě. Za lidové soudce jsou okresnímu národnímu výboru ve Žďáře nad Sázavou navrženi: František Padalík, dělník np. Chirana, Václav Melichar, dělník np. Chirana, Antonie Zástěrová, vychovatelka v internátě np. Chirana, František Skalník, tajemník MNV, Jarmila Zemánková, prodavačka, Božena Chmelíčková, členka JZD, Miloš Messenský, úředník ONV a Karel Palínek, úředník okresního lidového soudu. Návrh byl jednomyslně schválen stejně jako usnesení pléna místního národního výboru o zřízení místního lidového soudu. Usnesení odesláno radě okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou ke konečnému schválení.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová