O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 101

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

školních družin a čtvrté žáků: I. ZDŠ: 34 – 23 – 2 – 625; II. ZDŠ: 43 – 29 – 2 – 878; Pohledec: 2 – 2 – 0 – 33. Prospěch (první číslo prospěli s vyznamenáním, druhé prospěli, třetí neprospěli, čtvrté neklasifikováni a páté prospěchový průměr). I. ZDŠ: 140 – 621 – 4 – 0 – 1,61; II. ZDŠ: 223 – (86) 641 – 7 – 1 – 1,60; Pohledec: 6 – 27 – 0 – 0 – 1,71. Chování (první číslo třídní důtka, druhé ředitelská důtka, třetí II. stupeň známky z chování, čtvrté pochvala). I. ZDŠ: 33 – 8 – 1 – 74; II. ZDŠ: 2 – 5 – 1 – 146. Pohledec: 0 – 0 – 6. Učebně výchovná práce škol vycházela z plánu práce a plnění bylo průběžně a plánovitě kontrolováno. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo ve výchově internacionální, světonázorové, veřejně prospěšné práci a kulturní činnosti.  O tom svědčí přední umístění žáků v různých soutěžích v rámci okresu a olympiádách i množství kulturních vystoupení v rámci města (volby do zastupitelských úřadů, oslavy výročí, veřejné schůze apod.).  Kladně třeba hodnotit spolupráci s patronátními závody. Od 1. září 1977 byla v prvních třídách zahájena výuka podle nové koncepce, s níž byli rodiče dětí seznámeni formou besed a ukázkových hodin. Všichni učitelé jsou zapojeni do mimoškolní činnosti jako vedoucí Pionýra, v TJ Sokol, vedoucí zájmových kroužků, vedoucí zájezdů do divadel a ve funkcích v KSČ, Měst NV a SČSP. Připravenost na školní rok 1977/1978. Ve vedení škol nedochází ke kádrovým změnám. Z učitelského sboru II. ZDŠ odcházejí s. Huspeková a Brychtová, nově nastupují s. Kolářová, Hošpesová, Dobrovolná a Krausová. I. ZDŠ bude mít 24 tříd, z toho jednu vyrovnávací, II. ZDŠ 29 tříd, z toho tři sportovní třídy lyžování. Ztížené pracovní podmínky: směnování 6 tříd, nedostatečný počet míst pro školní družinu, nedostatek odborných učeben a kabinetů. Materiální podmínky. V současné době je nejaktuálnější dokončení přístavby I. ZDŠ, generální oprava střechy na II. ZDŠ a dokončení generální opravy školy v Pohledci; dále dokončení stavby mateřské školy na Monseově ulici a oprava střechy mateřské školy v ulici Drobného. Mateřské školy. K 1. IX. 1977 doručeno Měst NV 214 žádostí o umístění dětí v mateřských školách; umístit bude možno 162 dětí, a to za předpokladu, že bude dokončena mateřská škola na Monseově ulici, kde bude kapacita 60 dětí.

Kolaudace přístavby I. ZDŠ

Dne 31. srpna provedena kolaudace přístavby I. ZDŠ, uskutečněné v akci Z zásluhou Měst NV, zejména předsedy s. Dobiáše, tajemníka s. Sedlaříka, vedoucího finančního odboru s. Špinara, vedoucího odboru výstavby s. ing. Hošpese, pracovníka tohoto odboru s. Klimenta a stavební čety Měst NV, vedené s. Bukáčkem. O dokončení mají zásluhu také závody Sport, Státní lesy, patronátní JZD Slavkovice, Komunální služby a početní brigádníci z řad učitelů a rodičů. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 1, 200.000 Kč a odpracováno 2500 brigádnických hodin 39)

Výstava Františka Jiroudka      

Dne 1. září byla zahájena v Horácké galerii výstava obrazů z tvorby vynikajícího moderního českého malíře, národního umělce Františka Jiroudka. Trvala do 30. října 40)

Výstava umělců amatérů.

Dne 4. září byla v sále Jednotného klubu pracujících otevřena VII. výstava malířů a fotografů, členů výtvarného kroužku při JKP. Těšila se značné pozornosti zájemců o výtvarné dílo umělců amatérů.

Okresní festival dechových hudeb

Dne 9. září uspořádán v Kulturním domě Okresní festival dechových hudeb za účasti souboru z Koroužné, Velké Bíteše, Svratky, Nového Veselí a Doubravníka. Zpívali J. Oplt a J. Sedlařík, dále M. Šikulová. Své skladby řídil hudební skladatel L. Kubeš a přehlídku uváděla televizní hlasatelka Marie Poláková. 41)

Koncert umělců Vysoké školy hudební v Berlíně.

Dne 11. října se uskutečnil v přísálí Kulturního domu koncert profesorů Vysoké školy hudební z Berlína, a to violoncelisty K. H. Srötera a pianisty D. Brauera. Zahráli variace na Mozartovo téma od Ludviga van Beethovena, Sonátu C. Debussyho a Sonátu F dur J. Brahmse. Stylovost, ukázněnost, plnokrevnost, elán a čistota byly hlavní znaky vynikajícího umění hostí, které bohužel slyšelo pouze 32. účastníků koncertu. 42) 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Miko