O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 189

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Nečasově ulici. Péči komitétu, jehož hlavním činitelem byl učitel Josef Khun, byla zasazena na domě řezníka Havlíčka pamětní deska s bustou, kterou zhotovil akad. sochař J. Růžička. Účastníci sjezdových slavností, abiturienti a množství občanů se shromáždilo v ulici E. Sošky, odkud vyšel v 10,30 hod. mohutný průvod k zahalené pamětní desce. Zde zapěl mužský sbor Smetany chorál a posluchač pražské techniky Fr. Provazník recitoval Křičkovu báseň Věrným. Po přivítání přítomných a zahájení slavnosti učitelem Khunem, který přečetl pozdravné přepisy, následoval slavnostní proslov ministra výživy Václava Majera, v němž objektivně ale s nezatajovanou úctou k celoživotní práci zesnulého socialistického bojovníka a pracovníka zhodnoceno Nečasovo dílo v první republice i jeho podstatný podíl na osvobozovacím boji za druhé světové války. Odhalenou bustu přijalo v ochranu město svým předsedou MNV J. Musilem. Projevy díků příbuzných zemřelého ministra a zapěním st. hymny byla tato slavnost posmrtné pocty vynikajícímu novoměstskému rodáku zakončena.

Odpoledne ve čtrnáct hodin prošel městem od konce Žďárské ulice alegorický průvod, budící vtipnými karikaturami smích četného publika, které přihlíželo průvodu. Závěr slavnosti tvořila lidová veselice v aleji u sokolovny, kde při hudbě, tanci a u zábavných atrakcí přečetné obecenstvo, složené z abiturientů a žáků bývalé reálky a dnešního reál. gymnasia, jejich známých a přátel i novoměstského obyvatelstva se velmi dobře bavilo po celé odpoledne a pokračovalo potom večer při svitu lampionů a v sále sokolovny až do časných ranních hodin příštího dne. Slavnosti se pěkně vydařily a mravní i hmotný zisk byl jistě velmi pěkný.
Pořadatelé vydali také almanach s řadou příspěvků bývalých profesorů ústavu (univ. prof. dr. J. A. Bláha), abiturientů (ing. dr. J. zelený, J. V.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková