O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 158

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 v evangelickém chrámu Páně zúčastnil se předseda MNV, který pozdravil a přivítal hosty jménem města a jeho obyvatelstva. Přednášky a debaty na ústřední téma „Nebudeš míti jiných bohů přede mnou“ měli vynikající teologové církve v rámci sjezdu provedl pěvecký sbor církve českobratrské-evangel. z Brna. Koncert s ukázkami s ukázkami sborových úprav duchovních písní v historickém přehledu od  nevím  století. Úroveň celého sjezdového jednání byla velmi vysoká a pořadatelé i účastníci byli jistě svrchovaně spokojeni s průběhem i dosaženými výsledky.
4. VII.  Ustavující schůze pléna, volba předsedy, dvou místopředsedů a rady místního národního výboru. Ustavující schůze, která se konala v učebně měšťanské školy proti úřadovnám  MNV zahájil dosavadní úřadující 1. místopředseda Josef Mikulec přivítáním přítomných a stručným proslovem, v němž zhodnotil význam tohoto volebního aktu a nastínil úkoly, které místní národní výbor čekají. Nato složilo 28 přítomných členů do rukou dosavadního 1. místopředsedy předepsaný slib. Potom přikročeno k vlastnímu volebnímu aktu, který proveden podle jednomyslného rozhodnutí členů MNV hlasovacími lístky za řízení nejstaršího člena pléna MNV H. Kubíka. Před zahájením volby prohlásil V. Kliment vedoucí zástupců čsl. Strany lidové, že jeho strana jako nejsilnější uplatňuje nárok na místo předsedy MNV, a že na toto místo kandiduje dosavadního 1. místopředsedu J. Mikulce, proti němuž nebylo námitek ze žádné politické strany, a který je jistě všem stranám přijatelný. Zástupce strany národně-socialistické J. Tulis na to rozhlásil, že kandidátem strany národně-socialistické je traťmistr Jiří

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová