O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 144

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

žili v nejužších svazcích ve svých bytech a domech, na to, jak postupně odcházeli, a konečně i na tento okamžik posledního rozloučení. Provázeli jsme jejich odchod mlčenlivým projevem díků za své osvobození a příslibem dobrých a pěkných vzpomínek na ruské hochy, na které jsme si zvykli jako na podstatnou součást života našeho města.
24.II.   O půl jedenácté hodině dopoledne konal se u pomníku ruského kapitána v parku na náměstí dr. E. Beneše vzpomínkový projev k osmadvacátému výročí založení Rudé armády. Proslov, v němž vylíčen vývoj Ruské armády od revolučních začátků až k slavnému vítězství nad zdánlivě nepřemožitelným Německem, a dále zásluhy RA o naše osvobození, měl předseda MNV Josef Mikulec.
28.II.   Sešlo se plénum místního národního výboru k první schůzi v tomto roce. MNV vzal na vědomí především schválení úpravy platů městských zaměstnanců, provedené okresním národním výborem v Novém Městě na Moravě, s podmínkou, že bude vyžádán dodatečný souhlas ministerstva vnitra a financí, a že budou s příslušnými zaměstnanci uzavřeny služební smlouvy. Dále provedlo plénum volbu členů školní rady pro školu obecnou a měšťanskou. Do školní rady pro školu obecnou jednomyslně zvoleni za členy: Jan Trojan, Vilibald Beran, Marie Žáková, ing. Ervín Černý, Ladislav Kubík a Jan Chalupa; za náhradníky: Jan Musil, František Lorenc, Stanislav Vališ. Do školní rady újezdní

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová