O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 120

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Generál A. Hasal pozdravil shromážděné jménem ministra národní obrany a promluvil o významu armády a o obraně státu. Program zahájila pěší četa štafetami lehkých kulometů. Tělocvičná jednota Sokol v Novém Městě na Mor. všemi složkami žáky, dorostenci, muži, žákyněmi, dorostenkami, ženami předvedla branné prvky Tyršovy soustavy, jimiž se v Sokole provádí soustavný výcvik k brannosti. Selská jízda předvedla cvičení na jízdárně, ukázky výcviku jednotlivého koně. Orelská četa předvedla v četě první ranní čtvrthodinky, běžné pořadové cviky, nástupy družstev ve hvězdovitých útvarech. Poslední číslo znázornilo záchranu raněných ze zasutého krytu sanitními hlídkami a sanitním autem.
Den brannosti byl nejenom poučením nejširšímu obecenstvu, ale i přispěl k uskutečnění myšlenky, aby všichni občané bez rozdílu náboženství, politické příslušnosti se připravovali k obraně našeho státu. O uskutečnění branného dne se přičinil předseda Okresního výboru brannosti G. Dobiáš.
Oslava 28/10 1935. Pro nepříznivé počasí byla oslava 28/10 konána v sokolovně. Po fanfárách z Libuše přednesli žák 2. tř. Olivier Havlík a žákyně 1. tř. obecné školy Hana Jindrová krátké básně. O významu dne promluvil odb. uč. Frant. Hutař ze Žďáru, žákyně III. tř. měšť. šk. přednesla báseň Vlast mluví. Žáci reálky za řízení profesorů přednesli sborově Nerudovu báseň Jen dál, národe náš drahý.
Úmrtí učitelky Marie Šůrové. V pátek dne 6. prosince 1935 zemřela v Praze na odpočinku bývalá učitelka zdejší obecné školy Marie Šůrová. Narodila se 13/5 1879 z učitelské rodiny. Po vychození obecné školy v Jamách a měšťanské školy v Polné, studovala na učitelském ústavě v Chrudimi a Brně, kdež r. 1898 vykonala zkoušku učitelské dospělosti. Prvním jejím působištěm byl Německý Rudolec, kdež působila 3 roky. Potom působila 2 roky ve Strážku.
 

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková