O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 116

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dokončení stavby okresního domu. Pokračování na str. 95. Stavba okresního domu vyžádala si nákladu 1,108.486,20 Kč, v kteréžto částce nejsou započteny provedené vícepráce, které teprve při kolaudaci ministerstvem veřejných prací budou zjištěny. Do nákladu nutno započíst hodnotu domu č. 12 v částce 385.200 Kč a projekt na novostavbu v částce 50.000 Kč, celkem 1,543.686,20 Kč.
Na stavbu obec Nové Město na Mor. ⅓, okres Nové Město na Mor. 400.000 Kč, ve formě úrokování a umořování, stát rovněž ⅓ skutečného nákladu, v němž jest započtena cena přestavěné budovy, projekt na stavbu okresního úřadu na místě domu č. 126, projekt na adaptaci domu č. 12, celkem částku asi 570.000 Kč.
Náklad na vnitřní zařízení činil 90.000 Kč a byl uhrazen presidiem zem. úřadu v Brně. Z této částky připadá
na telefonické zařízení 11.766,90 K
fě Baráček v Černé Hoře na nábytek 17.490,-
    Chmelík v Brně za koberce 1.725,-
    Smetana v Novém Městě 2.689,-
    Německý v Novém Městě           za pasířské  1.692,-
    Částek v Novém Městě                práce 1.285,-
Velkou zásluhu o uskutečnění této stavby má okresní hejtman Dr. A. Dworzák. Hned po svém příchodu do Nového Města na Mor. 15/1 dal popud ke schůzi městské rady 24/1 1935 a městského zastupitelstva 31/1 1935, na nichž bylo usneseno dům č. 12 přestavěti. Dne 16/3 1934 prosadil ve schůzi okresního zastupitelstva odhlasování této adaptace, načež vypracoval program stavby. Osobními intervencemi vymohl subvencování stavby, zejména docílil u zemského úřadu toho, aby náklad spojený s vypracováním dřívějších projektů byl pojat do subvencovaného nákladu. Na stavbě denně dohlížel na postup práce, tím přispěl, že stavba byla včas provedena.
Dne 25/9 1935 byla stavba ukončena a dne 1. října začalo se v ní úřadovati.

Rok: 
Přepsal/a: 
PhDr. Eva Jašková